U današnjem digitalnom okruženju, mjerenje uspješnosti u digitalnom marketingu je ključno za uspješno donošenje poslovnih odluka i upravljanjem marketing budžetima. Mjeriti uspješnost SEO-a, kao najpotentnijeg kanala digitalnog marketinga, često igra ključnu ulogu u razvoju online poslovanja.

Šest najčešće korištenih načina mjerenja uspješnosti SEO-a su:

 1. ROI (Return on Investment ili Povrat na Investiciju),
 2. organski promet web stranice,
 3. stope konverzija,
 4. rangiranje ključnih riječi u pretraživačima,
 5. CAC (Customer Acquisition Cost ili troškovi akvizicije kupca) i
 6. mjerenje korisničkog angažmana.

Želio bih dublje objasniti svaku od ovih metrika u SEO optimizaciji kako bih podijelio znanje sa svima onima koji se bave ili planiraju da se bave online poslovanjem.

Slika Kako uspješno mjeriti SEO prikazuje apstraktni prikaz web sajta kompanije Optimizacije na laptopu sa elementima koji asociraju na SEO kao što su lupa, grafikoni i slično.

Prvi način mjerenja uspješnosti SEO-a:
Mjerenje organskog prometa

Prava snaga SEO-a se nalazi u povećanju vidljivosti i prodaje bez stvaranja dodatnih troškova. Ova vrsta prometa nastaje tako da korisnici pronalaze web sajt preko tražilica ili pretraživača kao što su Google, Yandex ili Bing, bez podrške plaćenog oglašavanja.
Zbog toga mjerenje uspješnosti porasta organskih posjeta i organskog prometa na web sajtu se smatra temeljem uspjeha SEO-a. Organski prometi web lokacije omogućavaju izgradnju održivog prisustva i vidljivosti u pretraživačima, a ta vidljivost generira veći broj organskih posjeta koje rezultiraju prometima ili konverzijama.

Organski promet gradi povjerenje i kredibilitet brenda

Organski promet web lokacije je povezan sa relevantnim informacijama koje ona nudi, a to znači i veći kredibilitet kompanije. Kada web sajt ima visoke pozicije u rezultatima pretraživača korisnici mu pristupaju sa više povjerenja, odnosno ima više autoriteta na njih. Ova percepcija korisnika povezana je sa povjerenjem prema pretraživačima za relevantnost i vrijednost stranice u odnosu na upit koji su postavili u pretraživaču ili tražilici.
Organski promet, koji ove stranice prave, ukazuje da web sajt ima relevantne i vrijedne informacije, ponudu ili sadržaje za korisnike pretraživača. SEO optimizacija direktno utiče na pozicije, a same pozicije generiraju organske posjete, zato je mjerenje organskog prometa izuzetno važno za uspješnost SEO-a.

Organski promet omogućava efikasne troškove

Siguran sam da smo svi poželjeli besplatni marketing ili više marketinga za ista ulaganja.
Osnovna prednost organskog prometa na web lokacijama je troškovna efikasnost. Za razliku od plaćenog prometa koji zahtijeva kontinuirani financijski trošak za ostvarivanje posjeta na web lokaciju kroz npr. Google Ads, organski prometi ne prave dodatne troškove. SEO troškovi su obično na početku viši, ali ovo se kompenzuje dugoročnim rezultatima organskih prometa i smanjenjem troškova. Na ovaj način povrat na troškove u SEO se mjere i dešavaju tokom dužeg vremenskog perioda, a ne istovremeno kako je to slučaj sa plaćenim oglasima.

Ciljana publika

Dilema koja se uvijek postavlja između klijenta i agencije je da li organski promet dosegao ciljanu publiku?
Kroz SEO, ciljana publika je direktno ciljana na način da kroz pretraživač i ključnu riječ koju je korisnik unio povezujemo web sajt i tražene informacije. Ovo znači da je veća vjerovatnoća da će korisnika povezati sa sadržajem koji nudite, ako su su informacije, pretplate ili proizvodi relevantni za njegovo pretraživanje. Ukoliko je SEO strategija pogrešna, odnosno ključne riječi i sadržaji nisu relevantni za ciljanu publiku, uspješnost organskih posjeta nam omogućava da to uspješno mjerimo.

Kako organski prometi i SEO omogućavaju održivi rast?

Dok se algoritmi na pretraživačima stalno razvijaju, tehnike i principi SEO-a su relativno uvijek primjenjivi ili prilagodljivi tim promjenama. Jedan od njih je da kvalitet sadržaja povećava korisničko iskustvo. Ovo je jedna od najboljih SEO praksi sa kojim web sajt razvija i raste sa svojim organskim prometom kroz vrijeme. Međutim sam sadržaj obično nije dovoljan da bi ste uspješno se plasirali u rangu na Google rezultatima, ali o tome možete čitati u drugim sadržajima na našem web sajtu.
Želim naglasiti da je investicija u SEO siguran način dugoročnog iskorištavanja rezultata koji omogućavaju održiv rast kroz ovaj kanal digitalnog marketinga.

Organski promet je ujedno i konkurentska prednost za kompaniju

Visok organski promet predstavlja konkurentsku prednost za kompaniju iz više razloga. Na tržištima gdje je plaćena reklama visoko kompetativna ujedno i skupa, postizanje organskih prometa omogućava prednost u odnosu na konkurente.

Strateški posmatrano ukoliko ste pobijedili konkurenciju u organskim posjetama na relevatne ključne riječi, konkunrecija će morati potrošiti dodatna sredstva na oglašavanje da bi Vam bila konkurentna u tom komunikacijskom kanalu. Dobijate mogućnost da upravljate sa marketing budžetom kroz druge kanale i tako gradite dodatnu vidljivost u odnosu na konkurenciju dok SEO organski prometi za Vas odrađuju besplatne posjete, promete i klijente.

Drugi način mjerenja uspješnosti SEO-a:
Povrat na investiciju ili ROI (Return of investment)

Mjerenje financijskog rezultata vašeg marktinga

ROI, odnosno povrat na investiciju, predstavlja osnovnu metriku rezultata efikasnosti realizirane marketing strategije. U svojoj osnovi on kvantificira vrijednost generiranu iz marketing atkivnosti u odnosu na uložena sredstva u marketing.

ROI u SEO-u predstavlja mjerenje neto profita iz SEO aktivnosti u odnosu na njegove troškove. Rezultat ovog omjera je procenat koji predstavlja sliku financijske efikasnost ulaganja u Vašu SEO strategiju i njenu realizaciju.

Pozitivan ROI pokazuje da li su, osim povećanja organskih posjeta i vidljivosti na rezultatima pretraga na Google-u, napori u optimizaciji za pretraživače bili i profitabilni za kompaniju.

Zašto je ROI važan za SEO

SEO eksperti često imaju podijeljena mišljenja o tome da li je ROI uopšte važan za SEO i često stavljaju ovaj način mjerenja uspješnosti u direktnu relaciju sa budžetima sa kojima raspolažu. Mi smatramo da je ROI jedna od važnih metrika mjerenja uspješnosti SEO-a jer omogućava:

 1. financijsku odgovornost SEO agencije ili in-house tima jer kroz mjerenje ROI-a omogućava opipljivo mjerenje uspješnosti SEO-a za kompaniju. U vremenu kada se marketing budžeti pažljivo preraspoređuju, moći pokazati kompaniji da je investicija u SEO bila financijski opravdana je ključno za dalji razvoj i budžetiranje,
 2. strateško donošenje odluka kroz ROI mjerenje klijentu omogućava da može donijeti važne odluke oko daljeg investiranja u različite marketing metode, a samim tim i u SEO. Agencije ovako pravdaju ulaganja u različite SEO taktike koje je primjenila i fokusiraju se na one sa najvećim učinkom,
 3. uspoređivanje perfomansi rezultata kroz ROI omogućava da utvrdimo efikasnost SEO-a u odnosu na druge kanale marketinga. Ova komparacija je izuzetno važna za holističku marketing strategiju koja omogućava investiciju sredstava u najefikasnije marketing kanale i metode.

Kako izračunati ROI u SEO-u

Formula za izračunavanje ROI-a u SEO-u glasi:

ROI Formula

Kada pričamo o izazovima kod ovog mjerenja uspješnosti moramo znati da:

1. dobit od SEO-a predstavlja prihod generisan kroz SEO.

2. troškovi SEO-a uključuje sve izdatke povezane sa seo aktivnostima.

Zavisno od poslovnog modela i ciljeva klijenata, dobit od SEO-a može biti različito iskazana, na primjer: kao povećanje prodaje, kao promet web shop-a, kao broj potencijalnih klijenata odnosno poslanih ponuda ili druge monetarne vrijednosti pripisane rezultatima SEO-a.
Sa druge strane troškovi SEO-a se mogu lakše izmjeriti. Zavisno od toga da li kompanija angažuje SEO-agenciju ili sama radi na njegovoj izvedbi troškovi mogu biti različiti. Ukoliko angažujete agenciju onda je to trošak agencije i drugi troškovi koji mogu nastati u realizaciji SEO-a u dogovoru sa agencijom. Ako imate in-house tim onda troškovi mogu biti ljudi, vrijeme, SEO-alati, kreiranje kontenta, i drugi indirektni troškovi.

Rezultat ROI-a je procenat koji prikazuje njegovu uspješnost, međutim da bi smo imali punu sliku uspješnosti SEO-a moramo uzeti u obzir i druge faktore uspješnosti.

Koji su izazovi za mjerenje ROI-a u Search Engine Optimizaciji

Ponekad je praćenje ovih rezultata jako teško uspješno mjeriti jer se oni mogu preklapati sa drugim marketing aktivnostima. Ako uzmemo na primjer mjerenje uspješnosti lokalnog SEO-a. Naši napori za lokalni SEO će se preklapati sa prodajom u fizičkom prostoru klijenta. Često puta povećanje prodaje u prostoru klijent ne povezuje sa pretragama kupaca u Google-u koje mogu biti stvarni razlog za njih. Eksperti procjenjuju da kada se uspješno implementira lokalni SEO kao dio SEO strategije, njegovi rezultati se kreću od 25% i više na povećanja prodaje u fizičkoj trgovini. Praćenje ovih rezultata je jako teško, ali kompanije to mogu jasno primjetiti i mjeriti ukoliko žele da mjere uspješnost svog marketinga.

Međutim to je izoliran slučaj jednog dijela optimizacije za Google, stvarni izazovi za mjerenje ROI-a su:

 • Otežano precizno pripisivanje konverzije SEO-u je često nemoguće zbog nelinearnog kretanja korisnika, gdje broj dodirnih tačaka prije konačne konverzije često komplikuje tačno mjerenje.
 • Vremenski okvir za izvršenje SEO strategije, koje su uvijek dugoročno orijentisane. Jednostavno je potrebno vrijeme i strpljenje da se strategije implementiraju kako bi postigle željene rezultate koje svojim efektima dugoročno donosi. Zavisno od tržišta, konkurencije, trendova efekti napora
  u optimizaciju za pretraživače rezultate donosi dugo nakon što je rezultat mjerenja izvršen unutar perioda provođenja strategije.
 • Promjenjiva priroda SEO-a je jedan od ključnih elemenata uspješnosti ciljane stregije. Ovdje ne mislimo samo na promjene u algoritmima već i promjenama na tržištu, aktivnostima konkurencije, trendovima, promjenama potrošačkih navika itd. Često puta planirane aktivnosti
  ili strategije se moraju u toku implementacije prilagođavati promjenama, te se na taj način teže pristupa mjerenjima efekata.

Treći način mjerenja uspješnosti SEO-a:
Stopa konverzije ili pretvaranje posjetitelja u kupce i klijente

Stopa konverzije često se smatra osnovom za mjerenje uspješnosti marketing tehnika u svim digitalnim kanalima marketinga. Mjerenjem uspješnosti, odnosno izazvanih reakcija posjetilaca na web sajt kako bismo ostvarili planirane ciljeve i rezultate. Ti ciljevi mogu biti kupovina, popunjavanje formulara za newsletter ili nekih drugih kontakt formi ili upitnika.
Razumijevanje i optimizacija stope konverzije je često ključ za mjerenje efektivnosti online prisustva i provedenih strategija.

Zašto mjeriti stopu konverzije za organske posjete odnosno SEO?

Razumijevanjem ponašanja korisnika i posjetilaca vašeg web shopa ili web stranice mi u stvari mjerimo vrijednost tog web mjesta. Visoki broj posjeta na web stranicu, sa velikom stopom onih koji nisu izvršili konverziju, predstavljaju malu vrijednost ostvarenog broja posjeta za kompaniju. Atraktivnost i sadržaji web mjesta nisu privukli ciljanu publiku ili marketing miks kompanije i njegova prezentacija online nije postigla željene efekte. Ovo je direktno povezano sa ciljanim obimima prodaje koji se opet efikasnije mogu mjeriti kroz ROI.
Drugim riječima SEO napori koji imaju uspješnu stopu konverzije, kada web sajt ima dobre vrijednosti posjeta, uspješno pravi i financijske obime prometa koji povećavaju uspješnost ROI-a.

Način mjerenja uspješnosti stope konverzije u SEO-u

Stopa konverzije je osnova napora digitalnog marketinga, ne samo SEO-a. To je možda i najjednostavnija formula za mjerenje koja glasi:

Stopa konverzije formula

U formuli:

1. Broj konverzija predstavlja ukupan broj uspješnih akcija koje su korisnici poduzeli, kao što su: kupovina proizvoda, prijava na newsletter, popunjavanje obrazca itd.

2. Ukupan broj posjeta predstavlja ukupan broj posjeta na web stranici na kojoj se mjeri konverzija.

Ako na primjer uzmemo da je web shop imao 50 konverzija, a 1000 organskih posjetilaca onda je

stopa konverzije - primjer

Njeno praćenje kroz vrijeme u istim vremenskim intervalima nam omogućava da utvrdimo kako aktivnosti SEO-a utiču na konverziju.

Često nas pitaju šta je efikasnije za konverziju organski promet ili plaćeni promet.
Prema statistikama iz 2022 godine ukupni promet u online prodaji iz Search Engine Marketinga je iznosio 39% svih prodaja. Od toga je 35% prodaja realizirano kroz SEO, a samo 4% kroz plaćene oglase na pretraživačima.
Ovo proizilazi iz činjenice da ljudi više vjeruju rezultatima koje dobiju kroz tražilicu nego oglasima koje im one prikazuju.

Kako unaprijediti stopu konverzije u SEO-u

Za razliku od drugih metoda i tehnika digitalnog marketinga, kao na primjer marketinga na društvenim mrežama, kod SEO-a nije moguće segmentirati i targetirati publiku prema njihovim karakteristikama. Međutim SEO omogućava preferenciju direktnog targetiranja publike prema namjeri korisnika koji pretražuje konkretne pojmove na Google-u ili drugim pretraživačima. Da bismo uspješno povećati stopu konverzije potrebno je da se kontinuirano bavimo optimizacijom stope konverzije (na engleskom jeziku Conversion rate optimzation ili CRO).

Optimizacija stope konverzije je proces u kojem se radi optimizacija skupova elemenata koji mogu da povećaju stopu konverzije, ovi elementi mogu biti:

 1. Optimizacija poziva na akciju (Call to actions ili CTA) koji mogu povećati broj konverzija na samom web shop-u ili web sajtu.
 2. Optimizacija korisničkog iskustva na web shopu, optimizirajući dizajn, navigaciju, prilagođavajući sadržaj interesima i ponašanjima korisnika.
 3. Optimizacija sadržaja kroz poboljšanje kvaliteta načina plasiranja sadržaja do korisnika, koristeći pored tekstova i video, grafike, jasnije interpretacije poruka koje su namijenjene korisnicima,
 4. Unapređenje psiholoških okidača, poput takozvanih recenzija i testemonijala prethodnih korisnika. Ovim putem se drugim korisnicima povećava povjerenje koje može biti okidač za odluke kupovine i povećanje stope konverzije.
 5. Pojednostavljeni proces kupovine ili kako ga ja volim nazvati optimizacija dubine stranice (page depth), gdje se optimiziranjem smanjuje broj nepotrebnih koraka u tom procesu.
 6. Komunikacija sa uskim segmentom publike, koja omogućava kreiranje sadržaja namijenjeno tačno određenoj kategoriji publike i plasiranju preko specifičnih landing stranica.
 7. Upotreba popusta i promocija, stare dobre marketing metode koje jasno komuniciraju sa specifičnom grupom korisnika usmjerenih na bolje uvjete kupovine.
 8. Upotreba vezanih ili preporučenih proizvoda, kao način povećanja korisničkog iskustva i lakšeg pronalaženja drugih proizvoda koje kupci obično traže ili kupuju.

Četvrti način mjerenja uspješnosti SEO-a:
Rangiranje ključnih riječi

U svijetu Search Engine Optimization ili SEO optimizacije, pozicije ključnih riječi su direktan način mjerenja uspješnosti provedene strategije. Prema istraživanjima organskog CTR (Click trought rate ili broj klikova na web lokaciju) prve tri pozicije na rezultatima pretrage nose između 60 i 68% svih organskih posjeta. Zbog toga ovaj način mjeranja uspješnosti je u direktnoj relaciji sa svim drugim načinima mjerenja uspješnosti.

Ukoliko su pozicije loše, kupci ili klijenti će da završe svoje posjete i konverzije kod konkurencije prije nego što pronađu i pogledaju Vaš web sajt.

Zašto je rangiranje ključnih riječi važno za uspješnost SEO-a?

Poziciju ključnih riječi na rezultatima pretrage u pretraživačima često poredim sa poznatom marketing strategijom lokacije. Uspješna izvedba strategije lokacije znači da ste uspjeli dosegnuti pravog kupca, u pravo vrijeme i na pravom mjestu.

Ako imamo uspješnu realizacije SEO strategije pozicije relevantnih ključnih riječi ili fraza, onda smo:

 1. kreirali relevantne ključne riječ ili fraze koje su dosegnule do stvarnog kupca ili klijenta,
 2. ove ključne riječi pozicionirali u najboljem mogućem vremenu, odnosno kada je kupac imao potrebu i tražio način kako da je riješi, i
 3. rangirali Vas na poziciju koja je dovela do povezivanja Vaše ponude i rješavanja potrebe kupca.

Relacija uspješne SEO strategije i izgradnje pozicija relevantnih ključnih riječi koji će da prave konverzije i tako ostvaruju željene financijske rezultate je neminovna. Rangiranje ključnih riječi je poput energije koja se pretvara u stope konverzije i ROI za online poslovanje.

Kako izgraditi uspješne pozicije za ključne riječi?

SEO optimizacija je skup tehnika koji se provode na web mjestu da bi se povećala njegova vidljivost u rezultatima pretraga u pretraživačima. Ključne riječi dođu kao PR predstavnici onog što smo SEO strategijama i SEO tehnikama isporučili do krajnjeg korisnika pretraživača.

Ovaj uspjeh je proces dugoročnih aktivnosti kako bi se postigle uspješne pozicije. Mi ovom procesu sistemski pristupamo iz nekoliko aspekata:

 • analiza koje omogućavaju da razumijemo primjene potrebnih tehnika i načina za njihovo pozicioniranje,
 • kreiranje SEO strategija koje će izgraditi okvir za uspjeh sa relevantnim ključnim riječima,
 • kreiranje SEO plana i dinamike u provedbi usvojene strategije iz prethodnog stava
 • realizacija plana i provedba strategija u konkretne rezultate. Procesu izgradnje uspješne pozicije za relevantne ključne riječi se mora pristupiti sistemski na osnovu mjerljivih indikatora.

Uspješnost ovog procesa zavisi od sposobnosti prilagođavanja dinamičnom okruženju u kojem se izvodi cijeli proces. Ali to je opširna oblast gdje sam proces zavisi od puno faktora koji su individualni za svaki projekt koji se provodi. Zato detaljnije u ovu oblast neću ulaziti sada, to je tajni sastojak koji dodajemo za svakog klijenta ponaosob.

Mjerenje uspješnosti pozicija ključnih riječi

Ovo je jedan od najjednostavnijih indikatora za mjerenje. Ogleda se u broju ključnih riječi na pozicijama u rezultatima pretraga na pretraživačima ili u ovom slučaju Google pretraživaču. Mjerimo početnu poziciju i kroz vrijeme mjerimo efekte SEO strategije kroz promjene broja ključnih riječi:

 • na top pozicijama (pozicije od 1-3),
 • na pozicijama u donjem dijelu prve strane rezultata (pozicije od 4-10),
 • na pozicijama druge strane pretraživanja (pozicije od 11 do 20) i konačno
 • na pozicijama iza druge strane koje se odnosne na mjesta 21 i više (pozicije 21+)

Drugi element uspješnosti ključnih riječi su pozicije u rezultatima pretrage kroz obim prometa (organic traffic volume) koje ključne riječi prave na tim pozicijama.

Treći oblik mjerenja jeste kroz omjere unapređenja pozicija, povećanja volumena i praćenja njihovog uticaja na stopu konverzije. Ukoliko se povećava volumen, pozicije ključnih riječi su u dobrim rezultatima, ali stopa konverzije se ne mijenja, onda imamo osnovanu sumnju da ključne riječi koje smo kroz strategiju odabrali nisu relevantne. Ponekad algoritmi mogu raditi protiv nas i početi rangirati ključne riječi koje nisu relevantne za naš online biznis mode. Zato je neophodno da imamo jasno definisanu strategiju i pratimo rezultate samo za relevantne ključne riječi i fraze. U prethodnom dijelu cijelo vrijeme sam pisao isključivo o relevantnim ključnim riječima kao osnovi za uspješno mjerenje.

Primjer iz prakse – rangiranje ključnih riječi za klijenta

Na osnovu klijentovih ciljeva i budžeta, te utvrđenog stanja smo predložili klijentu SEO strategiju. Ova strategija sa najvećim dijelom se odnosila na izgradnju pozicija relevantnih ključnih riječi na postojećim sadržajima. Dodatni sadržaj je kreiran samo za one relevantne ključne riječi sa kojima klijent nije rangirao prije.
Projekt smo preuzeli krajem aprila. Prve rezultate rada na projektu smo vidjeli već sredinom juna. Tokom perioda od skoro 7 mjeseci smo kontinuirano radili na poboljšanju trenutnih pozicija i povećanju broja pozicija u top 3 i top 10.

Pozicije i uticaj na organski promet

Za klijenta smo skoro pa utrostručili broj relevantnih ključnih riječi na pozicijama 1-3 i 4-10 koje je na kraju donijelo skoro pa trostruko veći organski broj posjeta na web sajt. Ovo je direktno uticalo na povećanje CTR-a i stope konverzije, čije podatke nismo u prilici da ovdje pokažemo zbog ugovora o tajnosti podataka sa klijentom.

Kao što možete vidjeti iz priloženog primjera bilo je potrebno vrijeme da bi smo klijentov web sajt unaprijedili i postigli željene rezultate. Zbog toga mjerenje bilo kojeg rezultata zahtijeva duži vremenski period.

Peti način mjerenja uspješnosti SEO-a:
Trošak akvizicije kupca

Trošak akvizicije kupca, engleski naziv Customer Acquisition Cost (skraćeno CAC), je osnovna metrika za određene biznise i industrijske grane. Ovaj način mjerenja uspješnosti uključuje mjerenje svih troškova marketinga i prodaje tokom vremenskog perioda koje podijelimo sa brojem novih kupaca koje smo dobili u tom periodu.


Razumijevanje CAC-a je ključno za biznise koji procijene efikasnosti marketing strategija mjere na ukupni povrat ulaganja kompanije. Isti način mjerenja je primjenjiv i u SEO-u za specifične industrije, proizvode ili usluge i biznise koji poslovanje vrše online kao što su na primjer B2B kompanije koje izvode kapitalne projekte ili prodaju opreme.

Kako mjeriti trošak akvizicije kupca u SEO-u

Kako smo spomenuli CAC stavlja u omjer sve troškove nastale u pridobijanju novih kupaca (konverzija). Za mjerenje troškova akvizicije novih kupaca u SEO-u potrebno je da možemo utvrditi stvarne troškove kao što su: plate uposlenika, troškovi softvera, troškovi eksternih usluga ako ne radimo sve in-house itd.

Obično CAC mjerimo na definisanom vremenskom periodu tako da stavimo u omjer ukupne troškove i broj konverzija koje smo ostvarili kroz SEO.

Hipotetički primjer, ako su ukupni mjesečni troškovi iznosili 10.000,00 KM a uspjeli smo da ostvarimo 100 konverzija iz organskog prometa u tom periodu onda je trošak po konverziji (kupcu) 100,00 KM.


Ovakav rezultat nam omogućava da jasno mjerimo isplativost provedenih strategija u SEO-u, ali i da planiramo trošak ovog kanala prodaje u cijeni proizvoda.

Dugoročni uticaj SEO strategija na troškove okvizicije kupca

Ovisno od faze u kojoj je projekt i ovisno od visine ulaganja u SEO često je teško vidjeti njenu dugoročnu isplativost. Troškovi ulaganja su uvijek veći u početku kod izrade web projekta, kreiranja sadržaja ili izgradnje eksternih veza, dok se kroz vrijeme oni smanjuju. Stoga često puta ljudi imaju pogrešnu percepciju da plaćeno oglašavanje u komparaciji sa početnim ulaganjima u SEO donosi bolji rezultat mjeren sa CAC-om. Kada uspijemo sa Search Engine Optimizacijom, tada su tekući troškovi uvijek niži od plaćenog oglašavanja i koristi koje jasno mjerimo su dogotrajne. Na taj način se jasno može mjeriti bolji rezultati CAC-a ali i ROI-a koji proizilazi iz cijele ove situacije.

Zato smatramo da je najbolje mjeriti kroz troškove konverzije kupca u odnosu na druge marketing kanale kroz njihove dugoročne strategije, obično na godišnjem nivou i po principu YoY (year on year odnosno godinu na godinu).

Šesti način mjerenja uspješnosti SEO-a:
Mjerenje korisničkog angažmana

Mjerenje korisničkog angažmana u digitalnom marketingu postaje sve važnija metrika, naročito za SEO. Ona nam pruža uvid kako korisnici stupaju u interakciju sa web lokacijom i sadržajem koji se nalazi na njoj, njihovom iskustvu sa web lokacijom i ponašanja tokom posjete. Ova metrika nam govori koliko smo uspjeli napraviti sadržaj koji će zadržati klijenta ili kupca aktivnim na web sajtu.

Razumijevanje metrike korisničkog angažmana

Da bismo uspješno mjerili ovu metriku potrebno je da imamo alate koji će nam omogućiti prikupljanje podataka kao što su vrijeme provedeno na web lokaciji, broj sesija, broj izvedenih sesija po korisniku, stopa klikanja na web lokaciji. Ove metrike omogućavaju da razumijemo koliko je sadržaj zanimljiv i relevantan za korisnike koje je privukao. Na osnovu toga lako mjerimo i uspješnost provedene SEO strategije na web lokaciji.

Neki indikatori koji omogućavaju mjerenje kvaliteta korisničkog angažmana su:

 1. vrijeme provedeno po stranici, duže vrijeme na stranici ukazuje da je sadržaj privlačan i relevantan, što pozitivno utiče na SEO rangiranje,
 2. broj stranica po sesiji, kada korisnici posjete više stranica u jednoj sesiji, to ukazuje na visok nivo angažmana i interesovanja koje pretraživači ocjenjuju pozitivno,
 3. stopa klikanja (CTR), visok rezultat ovog elementa sa SERP-a na Vašu stranicu će rezultirati poboljšanjem Vašeg rangiranja jer ukazuje pretraživačima da korisnici smatraju sadržaj relevatnim za njihov upit i traženu ključnu riječ.

Kako poboljšati metrike angažmana u SEO-u

Mjereći indikatore koji utiču na kvalitet korisničkog angažmana, ali i nekih drugih načina mjerenja uspješnosti SEO-a, mi u stvari kreiramo jasniju sliku relevantnosti našeg sadržaja i prilagođenosti prema ciljanoj publici. Da bismo poboljšali rezultate indikatora potrebno je da se utvrde prostori za poboljšanje i kontinuirano mjere efekti na korisnički angažman na web stranici.

Neki elementi koje možemo unaprijediti u cilju poboljšanja korisničkog iskustva su:

 • poboljšavanje relevantnog sadržaja na web sajtu,
 • unapređenja u korisničkom iskustvu,
 • poboljšavanjem tehničkih elemenata web sajta,
 • prilagođenost za mobilne uređaje i slično.

Kako uspješno koristiti načine mjerenja SEO-a

Zavisno od ciljanih rezultata, proizvoda ili usluga, konkurencije u kojoj se gradi online biznis metode mjerenja uspješnosti SEO-a se mogu različito primijeniti i koristiti. Za nas je osnova za mjerenje uspješnosti SEO optimizacije na web projektu ciljevi klijenta. Skladno sa ciljevima klijenta i usvojenoj SEO strategiji mi dajemo prijedloge kako uspješnost možemo mjeriti, a to mjerenje postaje ujedno i sistem izvještavanja za klijenta.
Ponekad je to samo jedan od navedenih 6 načina mjerenja uspješnosti, ali često je to kombinacija dva i više njih.

Kroz vrijeme, kako se potreba stvara primjenjujemo tehnike za poboljšanje uspješnosti, a neke od najčešće korištenih su:

 • A/B testiranja, testiranja reakcije korisnika na različite prilagodbe elemenata i mjerenje uspješnosti kako bi utvrdili koje donose bolje rezultate,
 • Testiranje i optimizacija naslova i sadržaja, često omogućava da utvrdimo ponašanje i reakcije korisnika odnosno konverzije korisnika na stilove komunikacije,
 • Korištenje analitičkih alata poput Google Analytics-a pomaže u praćenju metrika, osim same stope konverzije i druge bitne podatke koji omogućavaju njeno unapređenje. Podaci poput bounce rate-a, prosječno vrijeme provedeno na web sajtu i drugi su direktni pokazatelji ponašanja korisnika na web mjestu.
 • Heatmaps i User Session Recording alati omogućavaju da vidimo kako se korisnici kreću kroz web sajt, gdje klikaju, gdje se najviše zadržavaju te možemo utvrditi i mjesto odustajanja. Ovo je važno jer se tako možemo posvetiti kritičnim mjestima odustajanja i optimizaciji samo njih u cilju povećanja stope konverzije.
 • Ankete korisnika, omogućavaju uvid u percepciju i zadovoljstvo korisnika koristeći web mjesto, njihovo korisničko iskustvo i doživljaj koliko je to u skladu sa njihovim očekivanjima. Jako koristan način da se mjeri efikasnost i efektivnost uloženih napora.

Jedan od ključnih elemenata za uspjeh cijelog online poslovanja, jeste mjerenje uspješnosti ulaganja u kanale digitalnog marketinga. Zato odgovor na često postavljeno pitanje „Koliko SEO košta?“ je kontra pitanje „Šta želite da postignete sa njim?“. Sve dok ulaganje ima svoju ekonomsku opravdanost, to je dobro ulaganje, ne samo u SEO već u bilo koji drugi oblik marketinga ili digitalnog marketinga.

Benefit koje donosi ovaj kanal digitalnog marketinga je uvijek mnogostruko mjerljiv i omogućava jasno praćenje i mjerenje njegove uspješnosti na više nivoa.

Zaključak autora

Kako sam istaknuo u uvodu, mjerenje uspješnosti u digitalnom marketingu je ključno za uspješno donošenje poslovnih odluka i upravljanje marketing budžetom. U današnje vrijeme mjerenje uspješnosti u svim oblicima komunikacije digitalnim kanalima postaje ključno za uspješnost marketinga, ali i poslovanja kompanija. Za SEO, uticaj mjerenja uspješnosti u ovom kanalu je ključna instanca gdje kompanije donose konačne odluke u ulaganje u ovaj vid marketinga.

Mnoge SEO agencije u svijetu se boje pristupiti nekim od spomenutih načina mjerenja uspješnosti obavljenog posla na web sajtu. Mi kao SEO agencija, kreiramo jasno dogovorene metrike sa klijentom koje nam omogućavaju jasno mjerenje i lakše izvještavanje prema klijentu. To znači da je proces mjerenja uspješnosti ujedno i način kako mjerimo referentne tačke i podnosimo izvještaje, što nam omogućava jasniju i direktniju komunikaciju prema klijentu. Svakako, to nam također omogućava da planiramo i ulažemo napore u skladu sa ciljevima kako bismo postigli željene rezultate.

Iz primjera iz prakse smo uvidjeli da kvalitetan odabir načina mjerenja uspješnosti može biti ključni element i za budući razvoj cijelog projekta, te direktno uticati na troškove koji će nastati. Kao konsultanti za marketing i SEO kroz neophodne analize možemo utvrditi trenutno stanje web projekta. Na osnovu rezultata kreiramo SEO strategiju, te možemo preporučiti i kreirati koncepte metoda za mjerenje uspješnosti u skladu sa ciljevima klijenta.

Citiram: “Sve dok čovjek ne zna u koju luku plovi ni jedan vjetar mu nije povoljan”, tako je i sa SEO optimizacijom. Sve dok nismo sigurni šta su ciljevi klijenta, sa kojim budžetom klijent raspolaže i podacima iz raznih analiza, nije lako odrediti bilo kakve metode mjerenja uspješnosti.

Za sva dodatna pitanja oko ove teme ili dodatni prijedlozi i sugestije vezano uz temu, ili ukoliko trebate konsultacije vezano uz Vaše web projekte kontaktirajte nas.

O autoru:

Mirsad Beširević

Mirsad Beširević

Mirsad Beširević edukovani marketar sa 20 godina iskustva u marektingu i prodaji. Vodio je marketing za korporacije i MSP, a kao mentor je radio na razvoju kanala prodaje i marketinga za preko 100 startup kompanija. Zagovornik data-driven performance marketinga, a kroz Search Engine Marketing (SEO i SEA) prepoznaje puni potencijal za njegovo ostvarivanje kroz ugradnju marketing strategija u temelje digitalne prisutnosti brendova.