Digitalni marketing

Digitalni marketing u svom razvoju do danas nikad nije bio kompleksniji, tome je doprinos dao razvoj raznih platformi i metoda koje se koriste u digitalnom marketingu.

Za naše klijente radimo analize i optimiziranje kanala digitalnog marketinga prema ciljevima i specifičnim ciljevima klijenta

Šta je digitalni marketing?

Digitalni marketing ili kako ga neki još zovu i online marketing ili e-marketing, mnogi danas pogrešno shvataju. U posljednje vrijeme pojam digitalnog marketinga se sve više i više koristi da zamijeni ili nadomjesti pojam marketinga.

Poznata je fraza “Tradicionalni marketing je mrtav”. Da li je to tačno je subjektivan stav pojedinaca. Da bismo mogli razumjeti cijeli koncept potrebno je da prvo razumijemo opšte prihvaćenu definiciju Marketinga koja glasi:

“Marketing is the activity, set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customer, clients, partners and society at large”.

Odnosno, Marketing je definisan kao “aktivnost, skup institucija i procesa za stvaranje, komunciranje, isporuke i razmjene ponuda koje ima vrijednost za kupca, klijenta, partnera i društvo u cjelini”, gdje se pod pojmom “skup institucija” odnosi na različite alate, pristupe i mehanizme koje se koriste u ulozi marketinga.

Posmatrano u vremenu, digitalni marketing je pojam koji se počinje pojavljivati uz progresivan razvoj digitalne tehnologije. Sa pojavom digitalne tehnologije i njenom svakodnevnom upotrebom sve većeg broja ljudi (preko kompjutera na početku, a kasnije preko laptopa, tableta i pametnih telefona) je ključni moment u formiranju potencijalnog tržišta u digitalnom svijetu. Kompanije su počele koristiti digitalne tehnologije kao novi kanal komunikacije sa novonastalim potencijalnim “digitalnim kupcima”.

Postoji više definicija digitalnog marketinga, a mi ćemo sumirati svoje znanje i iskustvo, zapažanje i mišljenje na ovu temu pa smo slobodni reći neku svoju verziju definicije koja bi glasila:

Digitalni marketing je pretvaranje i primjena marketing metoda i marketing aktivnosti putem digitalnih tehnologija kako bi se omogućilo stvaranje, komuniciranje, isporuke i razmjene ponuda kojim kompanije stvaraju vrijednosti za kupce i klijente na digitalnom tržištu.

Dakle, naš konačni odgovor je: marketing nije mrtav! Marketing je itekako živ samo je evoluirao pod okriljem digitalnih tehnologija, kreirao prostor za stvaranje novih načina dosega do ciljanih kupaca i postizanja svojih osnovnih ciljeva donošenja vrijednosti za kompanije, kupce, klijente, partnere i društvo u cjelini. Radi lakše komunikacije u daljem dijelu teksta ćemo koristiti pojam digitalni marketing za marketing koji se odvija putem digitalnih kanala.

Da li je digitalni marketing trend ili potreba?

Ukratko, primjena digitalnog marketinga danas je potreba! Ova potreba nastaje kako bi kompanije iskoristile sve pogodnosti koje digitalni kanali komunikacije imaju u odnosu na tradicionalne kanale komunikacije u marketingu.

Dobro implementiran marketing koji koristi i digitalne kanale komunikacije (digitalni marketing) u odnosu na onaj “tradicionalni marketing” odnosno tradicionalne kanale komunikacije, donio je neke revolucionarne promjene koje su ujedno njegove najveće prednosti i najvažniji elementi:

 • Dvosmjerna komunikaciju sa tržištem – korištenjem jednostavnih metoda putem digitalnih kanala komunikacije sa tržištem danas vrlo lako možemo komunicirati sa svojim kupcima, tačno utvrditi kakvo mišljenje imaju o našem brendu ili proizvodu, kako su zadovoljni ili nisu zadovoljni sa istim. Ovaj element je u potpunosti promijenio marketing i uvrstio digitalni marketing u obavezan dio marketing strategija kompanija.

 • Pristup globalnom tržištu – kako je tradicionalni marketing bio vezan za geografsko područje, digitalni može koristiti takav pristup tržištu, ali istovremeno omogućava pristup tržištu širom svijeta. Ovo je uveliko omogućilo pristup kupcima u drugim zemljama ili kontinentima bez tradicionalnih barijera koje su postojale prije.

 • Niski troškovi digitalnog marketinga – nekad su za pristup globalnom tržištu ili nekom udaljenom tržištu bile potrebne velike investicije, međutim digitalnim marketingom taj element se uveliko promijenio. Uz relativno male investicije vremena i resursa moguće je dosegnuti bilo koje tržište. Ovo je omogućilo da mala kompanija, startup, uz adekvatnu web stranicu ili web shop, upravljanje društvenim mrežama, objavljivanjem vlastitih blogova može uz veoma male troškove digitalne promocije razvijati i tržište u drugim zemljama.

 • Napredno segmentiranje tržišta – alatima digitalnog marektinga se vrlo lako može ciljati vrlo specifično geografsko i demografsko tržište sa potencijalnim kupcima. Dobrom strategijom, izgradnjom takozvanog “persona buyer modela” možete lakše i bolje dosegnuti publiku kojoj se obraćate, a samim tim i sniziti troškove ulaganja u Vaš marketing, što omogućava brže i lakše ostvarivanje ROI-a.

 • Mjerljivi rezultati – za razliku od tradicionalnih kanala komunikacijeu kojima je jako teško bilo mjeriti rezultate, digitalni kanali marketinga omogućavaju lako mjerenje rezultata kampanja po kanalima komunikacije. Puno lakše i brže omogućava mjerenje povrata sredstava (ROI ili ROAS) po digitalnim kanalima. Ova mjerenja se rade u realnom vremenu. Dobro vođen digitalni marketing povećava efektivnost svake kampanje i omogućava bolji uvid koji kanali donose prihode ili povećavaju profit.

 • Fleksibilnost – digitalne marketing strategije, zbog jasnih transparentnih mjerljivih rezultata, su vrlo prilagodljive u kratkom vremenskom roku. Dok su kampanje tradicionalnog marketinga bile dugoročno izvođene te bi se po završetku kampanje mjerili rezultati, digitalne kampanje su jednostavne za upravljanje i prilagođavanje kupcima ili promjenama na tržištu.

 • Direktna veza sa kupcima – dobro planirane digitalne strategije i marketing aktivnosti sa svojim pokretanjem odmah se povezuju sa potencijalnim kupcima. Moderan kupac prije kupovine radi online istraživanje i informisanje o proizvodu, ali i iskustva drugih sa proizvodom ili uslugom. Ovo sve se dešava online i dobro usmjerene digitalne kampanje mogu odmah direktno putem raznih tehnika digitalnog marketinga (SEO, SEM ili PPC) da direktno povežu kupca sa proizvodom i daju mu informacije koje želi. Kupac putem digitalnih kanala jednostavno i lako pronalazi put i komunicira sa prodavcem ili proizvođačem bilo gdje u svijetu.

Da bi koristili gore nabrojane pogodnosti digitalnih kanala marketinga neophodno je da kreirate marketing strategiju koja će omogućiti efektivno korištenje marketing metoda u digitalnom svijetu.

Mi smo eksperti za kreiranje strategija, optimiziranje kanala i metoda marketinga u digitalnom načinu komunikacije sa tržištem, sa iskustvo preko 20 godina u marketingu i sa više od 10 godina iskustva rada u digitalnom marketingu.

Testirajte naš pristup baziran na podacima i jasnim ciljevima koji:

 1. Kreira optimalnu strategiju i izbor metoda i kanala komunikacije sa Vašim kupcima i klijentima
 2. Optimizira plan realizacije i načina komunikacije sa ciljanom publikom putem digitalnih kanala,
 3. Optimizira investiciju u digitalni marketing, odnosno troškova po odabranoj metodi i kanalu komunikacije,
 4. Definira jasno mjerljive ciljeve za svaki od odabranih kanala i njegovog ROI-a.

Koje su metode digitalnog marketinga?

Uobičajne metode za provođenje digitalnog marketinga su:

 • Search Engine Optimisation (SEO) odnosno optimizacija za pretraživače, ovo predstavlja skup aktivnosti usmjerenih za poboljšavanje pozicija na pretraživačima u cilju povećanja broja posjeta na web stranici/web shopu.
 • Search Engine Marketing (SEM) odnosno marketing za pretraživače, predstavlja skup marketing aktivnosti usmjerenih za oglašavanje na pretraživačima, a u cilju bolje vidljivosti i privlačenja novih posjeta na web stranice/web shop. SEM je uvijek u relaciji i koristi se zajedno sa SEO.
 • Pay-Per-Click (PPC) odnosno plaćanje po kliku, predstavlja metod promocije gdje se promocija plaća samo u slučaju kada osoba klikne na postavljenu reklamu, dakle po izvršenju akcije koja se zove „klik“.
 • Social Media Marketing (SMM) odnosno marekting na društvenim mrežama, predstavlja korištenje kanala društvenih mreža za promociju kompanije ili njenih proizvoda ili usluga. Osim standardnih plaćenih promotivnih oglasa na društvenim mrežama ovdje se često koristi i metoda tzv „influencer marketinga“ odnosno promocija koje utjecajne osobe na društvenim mrežama rade za kompanije u cilju povećanja vidljivosti i prodaje proizvoda koje ove osobe promovišu.
 • E-mail Marketing predstavlja metodu direktnog marketinga u kojem se putem e-maila šalje namjenski kreirano pismo ili ponuda na adrese kupcima. Ovdje se može koristiti više tehnika jedan od tih tehnika je newsletter gdje je cilj kreiranje potencijalne baze kupaca ili klijenata, ili možemo raditi e-mail marketing u cilju remarketinga slanja novih ponuda kupcima koji su već kupovali na našem web shop-u.
 • Affiliate Marketing predstavlja metodu promocije temeljenu na rezultatima, omogućava plaćanje po prodaji (pay-per-sale PPS) odnosno troškove nastale samo na osnovu broja prodanih proizvoda putem ovog metode promocije.
 • Content Marketing predstavlja metodu objavljivanja raznog sadržaja kroz promotivne kanale digitalnog marketinga, a obično se bazira na objavljivanju tekstova, video ili audio materijala. Kompanije često koriste ovaj način za privlačenje publike i potencijalnih kupaca na njihove web stranice/web shopove ili društvene mreže.
 • “Prirodno oglašavanje“ predstavlja spajanje marketinških materijala u medij namijenjen objavi takvog sadržaja na drugoj web stranici. Ovako kreirani medij mora da jednako naglasi i prenese poruku, ali i marketinšku svrhu objavljivanja.

Kao što vidite iz gore predstavljene liste metode digitalnog marketinga za kompaniju je jako važno da donese jasnu strategiju digitalnog marketinga, jasno mjerljive ciljeve koje želi postići i da na osnovu toga uključi potrebne metode za postizanje istih. Ponekad to nije jednostavan posao i proces te su neophodni različiti eksperti iz pojedinih oblasti primjene gore pobrojanih metoda kako bi uspješnost realizacije bila u skladu sa željenim ciljevima.

Koje su najbolje strategije digitalnog marketinga?

Generalno najjednostavnija definicija opšteg pojma strategije je da je strategija proces donošenja i određivanje dugoročnih ciljeva i kreiranja načina za njihovo ostvarivanje.

Strategija digitalnog marektinga predstavlja integralni dio kompanijske marketing strategije definišući kako će kompanija privući klijente i uspjeti na (online) tržištu, te definirajući marketing plan sa specifičnim marketing aktivnostima za uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva. Plan digitalnog marketinga treba da se gradi na osnovu detaljnih analiza kako bi se u njemu kreirao proces primjene metoda digitalnog marketinga koji će omogućiti postizanje zadanih ciljeva i zadataka.

Kako smo već istaknuli, digitalni marketing omogućava pristup globalnom tržištu ono donosi i globalnu konkurenciju i globalne promjene koje mogu uticati na uspješnost korištenih metoda digitalnog marketinga. Zato je bitno da je strategija digitalnog marketinga i njena realizacija mjerljiva u realnom vremenu, fleksibilna kako bi se mogao optimizirati digitalni marketing i korištene metode i adekvatno usmjeriti u cilju ostvarivanja najboljih rezultata.

Strategije digitalnog marketinga uveliko zavise od industrije u kojoj se nalazi kompanija, obima poslovanja ili proizvoda, postavljenih ciljeva, konkurencije i mnogih drugih faktora.

Sam proces kreiranja digitalne marketing stragije zavisi od dobrih analiza i razumijevanja online tržišta na kojem želimo da poslujemo, zato se tom procesu mora posvetiti dovoljno vremena i resursa u toku njegovog stvaranja, jer prikupljene informacije istraživanjem i analitika imaju veliki značaj, ne samo u procesu izrade već i njegove provedbe.

Optimizacija doo svoje usluge u procesu kreiranja digitalne marketing strategije za klijenta obuhvata nekoliko bitnih koraka, a oni su:

 • Utvrđivanje marketing ciljeva klijenta – prvi korak u procesu je da uključimo klijenta na strateškom nivou donošenja jasnih i mjerljivih ciljeva koje želi postići u saradnji sa Optimizacija doo. Na ovom nivou možemo razgovarati i o specifičnim ciljevima koji nisu u osnovnoj ideji klijenta bili jasni kao npr. optimizacija marketing miksa kompanije na online tržištu, izgradnja prepoznatljivosti robne marke ili kreiranje sistema za povećanje pretplatnika.

 • Izdvajanje ciljnih kupaca – zajedno sa klijentom izdvojimo ciljne grupe kupaca kako bismo mogli prepoznati potrebne metode digitalnog marketinga i prema njima izraditi neophodne planove marketing aktivnosti. Ovaj korak uključuje odabir ciljanih grupa kupaca koji su najčešće kupci klijenta, te podrazumijeva proces optimizacije digitalnog marketinga u pogledu ostvarivanja ciljeva uz optimalne resurse.

 • Analiza online tržišta – kao korak u procesu kreiranja strategije jesu neophodne analize koje treba da daju odgovore na ključna pitanja: ko su kupci/klijenti? Gdje se oni nalaze? Šta su njihovi interesi? Ko je konkurencija? Šta i kako konkurencija radi u digitalnom marketingu? Koliko je online snaga konkurenta? I druge relevantne analize neophodne za kreiranje jasnije slike online tržišta.

 • Definiranje prodajnog procesa – da bismo maksimizirali koristi digitalnog marketinga moramo se uvjeriti da je proces digitalne prodaje prilagođen našim ciljnim kupcima, odnosno da je proces digitalne prodaje tačno definisan kako će kupci kupiti digitalno.

 • Izbor i optimizacija kanala i metoda digitalnog marketinga – ovaj korak daje odgovore na pitanja koje i koliko metoda i kanala digitalnog marketinga treba da koristimo u cilju postizanja definisanih ciljeva sa klijentom. U ovom koraku se radi prva procjena okvirnog budžeta investicije u digitalni marketing, također, u ovom koraku mi možemo pričati da li je realizacija postavljenih ciljeva u skladu sa planiranim budžetom klijenta.

 • Priprema analitike i izvještavanja – naš način rada je transparentnost u radu sa klijentom, zato za svakog klijenta ugovaramo kakvu analitiku i izvještaje želi da dobije od nas. Ovo je usko povezano sa postavljenim ciljevima u prvom koraku.
  Ako je, na primjer, klijent stavio cilj povećanje prodaje, onda se pravi sistem izvještaja i analitike koji, osim uopštenih informacija, pružaju i informacije o svim elementima koji omogućavaju mjerenje povećanja prodaje i specifičnih podataka. Specifični podaci nam mogu reći da li možemo optimizirati ili unaprijediti proces.
  Kao na primjer broj kupaca koji su pokrenuli proces kupovine, ali su odustali od nje. U kojem koraku se odustajanje ponavlja, te kako možemo kroz A/B testiranje unaprijediti taj korak.

 • Kreiranje plana neophodnih izmjena i prilagođavanja – digitalni marketing „može uvijek bolje“. Ovo je moto kojim se vodimo i zbog toga se bavimo detaljima koji često klijentima nisu do kraja jasni, ali su najčešće neophodni kako bi proces implementacije strategije digitalnog marketinga i planiranih aktivnosti bio u skladu sa ciljevima. Ponekad se radi o kozmetičkim promjenama, a ponekad su te izmjene od strateškog značaja. Ove izmjene i prilagođavanja se usaglašavaju sa klijentom i samo nakon pismenog odobrenja klijenta se pristupa njihovoj realizaciji.

Kao što možete vidjeti iz ovog procesa Optimizacija doo svakom klijentu pristupa na individualnom nivou bazirajući se na individualnim ciljevima klijenta neophodnim za njegovo poslovanje.

Uspješna strategija digitalnog marketinga je individualna za klijenta i teško je moguće kopirati bilo koji njen element za drugog klijenta.

Neki od razloga zbog kojih nije moguće „prekopirati strategiju“ jesu: razlike u ciljevima klijenata, razlike u zatečenom stanju digitalnog marketinga klijenta, razlike u ciljanoj grupi kupaca, razlike u stanju na online tržištu, razlike u geografskoj lokaciji klijenta i obavljanja posla, razlike u budžetima za digitalni marketing, razlike u industriji u kojoj posluju i mnogi drugi.

Ono zbog čega mi volimo da radimo ovaj posao u Optimizacija doo jeste izazov rada sa različitim kompanijama, različitim tržištima i različitim ciljevima klijenata. Taj izazov je da za klijenta kreiramo najbolju strategiju i plan digitalnog marketinga, te da optimiziramo metode i budžete. Ono što je stvarna satisfakcija našeg posla je da gledamo klijente kako rastu uz našu pomoć.

Uspješne strategije donose ostvarivanje ciljeva kompanije, u kojima:

 • kratkoročne ciljeve ostvaruju strategije usmjerene na ostvarivanje ROI-a (usmjerene su na povećanje prodaje ili druge online promocije), a baziraju se na plaćenoj promociji u online kanalima komunikacije,
 • dugoročne ciljeve ostvaruju strategije usmjerene na organske interakcije sa brendom, za koje možemo reći da vrše izgradnju autentičnih odnosa sa klijentom, povjerenje kupaca, prepoznatljivosti brenda i njegovoj dugoročnoj stabilnosti u interakcijama sa digitalnim tržištem.

Strategije za ostvarivanje kratkoročnih ciljeva su “sprinteri” koji donose rezultat samo dok trošimo novac u njihove kampanje, kada nestane novca nestaje i rezultata koje one donose.

Sa druge strane strategije za ostvarivanje dugoročnih ciljeva su potrošači novca u njihovom razvoju, dok kasnije generiraju promete iz organskih prometa koji su direktno povezani sa povjerenjem klijenta, prepoznatljivosti brenda, lojalnosti kupaca prema brendu i odnosima koje je brend izgradio sa tržištem.

Mi smo eksperti da optimiziramo i vodimo digitalni marketing u balansu kratkoročnih i duguročnih ciljeva u skladu sa klijentovim budžetom.

Ukoliko želite više o tome saznati zakažite svoj termin besplatnih konsultacija. Otvoreni smo za sva Vaša pitanja.

Kontakt

Adresa:

OPTIMIZACIJA doo
Maglajska 1
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387 63 289 610
Opšta pitanja: info@optimizacija.ba
Podrška: support@optimizacija.ba
Marketing: marketing@optimizacija.ba

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 17:00

Ostale naše usluge:

SEO optimizacija

SEO optimizacija

SEO strategija

SEO strategija

SEO strategija

SEO analiza

Google business profile

Google Business Profile

SEM

SEM – Search Engine Marketing

Google Ads

Google Ads

Izrada web shopova i web stranica

Izrada web stranica i shopova –Izrada web stranica i shopova –

Migracija web stranica ili web shopova

Migracija web stranica ili web shopova

SEO Analiza

Savjetovanje (consulting) i edukacija